"សង្គមមួយមិនអាចស្គាល់ខ្លួនឯងបានទេ ប្រសិនបើសង្គមនោះពុំមានការចងចាំច្បាស់លាស់អំពីប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ខ្លួន"

គម្រោងប្រវត្តិសាស្រ្ត និង សុខភាព សម្រាប់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម (មានវីដេអូ)