"សង្គមមួយមិនអាចស្គាល់ខ្លួនឯងបានទេ ប្រសិនបើសង្គមនោះពុំមានការចងចាំច្បាស់លាស់អំពីប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ខ្លួន"

ក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកោះថ្មចូលរួមពិធីក្រុងពាលីបញ្ចុះព្រះអថ័នស្ដេចនាគមហាជ័យ នៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្រ្តយោធាតេជោកោះថ្ម (មានរូបថត)

ក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកោះថ្មបានចូលរួមពិធីក្រុងពាលីបញ្ចុះព្រះអថ័នស្ដេចនាគមហាជ័យ នៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្រ្តយោធាតេជោកោះថ្ម

https://photos.google.com/share/AF1QipMDr2vs-aHOo47S3px8LPvrC0gkcF2HppU8QQdsDkmKSVQ8KSJEbqnBJ486uiVKdg?key=eEcxek44TXFhLTBjWlA5SUNyMGgtTTZ0QlJvVVRR