ទេសភាពនារដូវវស្សា ក្នុងស្រុកវាលវែង ខេត្តពោធិ៍សាត់ នៃប្រទេសកម្ពុជា

រូបថត៖ ឡុង ដានី និង យ៉ាន់ នីកូឡា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

អត្ថបទផ្សេងទៀត៖