"សង្គមមួយមិនអាចស្គាល់ខ្លួនឯងបានទេ ប្រសិនបើសង្គមនោះពុំមានការចងចាំច្បាស់លាស់អំពីប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ខ្លួន"

ទេសភាពនារដូវវស្សា ក្នុងស្រុកវាលវែង ខេត្តពោធិ៍សាត់ នៃប្រទេសកម្ពុជា

រូបថត៖ ឡុង ដានី និង យ៉ាន់ នីកូឡា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា