"សង្គមមួយមិនអាចស្គាល់ខ្លួនឯងបានទេ ប្រសិនបើសង្គមនោះពុំមានការចងចាំច្បាស់លាស់អំពីប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ខ្លួន"

កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ និង អប់រំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ នៅកម្ពុជា (មានរូបថត)