ក្រុមការងារបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានចូលរួមខួបលើកទី៤៥នៃទិវាការចង់ចាំដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត (មានរូបថត)

អត្ថបទផ្សេងទៀត៖